Beleidsplan

Geschiedenis

In de jaren 2002-2006 was de gemeente Thorn betrokken bij een grensoverschrijdend Interreg-project, dat “Dialoog tussen mensen en kerken over de grenzen heen” was genaamd. De partners van Thorn waren de evangelische kerkgemeenschappen van Wickrathberg en Rheydt (Mönchengladbach). Het “Thornse bestanddeel” van het project bestond uit enkele deelprojecten, waaronder de opwaardering van het gemeentemuseum en het herstel van het orgel en van het hoogaltaar in de Abdijkerk kunnen worden genoemd. Heel in het oog lopend was het scheppen van een podium in de buitenlucht, dat moest dienen voor uitvoeringen op het gebied van de muziek, het toneel en de kleinkunst. De inspiratiebron van dit initiatief was gelegen in de bijzondere muziekgeschiedenis en het rijke culturele leven van Thorn en de daaruit voortvloeiende behoefte aan een “openbaar” podium.

Toen in het kader van het genoemde Interreg-project “Europese” gelden naar Thorn vloeiden en daarnaast ook de provincie Limburg een duit in het zakje deed, kreeg de uitdaging van het podium een realistisch gehalte. Er werd – met behulp van oud studenten van de TU Delft – een modern ontwerp voor een overkapping van het lage terras in de open ruimte op het Abdijcomplex, gesitueerd in het historische centrum, gemaakt. De “modernistische vormgeving” van het ontwerp stond in een schril contrast met de monumentale omgeving, waarvan de middeleeuwse Abdijkerk, de 18e –eeuwse gebouwen van Hofferkeukens, en het Pottenhuis en de overblijvende muren van het aloude stift deel uitmaken. Het contrast tussen oud en nieuw bleken elkaar niet af te stoten, maar versterkte juist de ruimtelijke ervaring van de historische omgeving.

Even na de gemeentelijke herindeling in 2007 werd gestart met de aanpassing van de bestrating van de ruimte van het podium. Tegels en een trapsgewijze afwerking van de terrasrand schiepen voorwaarden voor een concertpodium. Ook werden ankerpunten vervaardigd, waarin de masten konden worden geplaatst die het tentdak droegen. In de loop van 2008 was het geheel gereed en was er een semi-permanent theater gerealiseerd. De eerste muziek- en toneeluitvoeringen vonden in dat jaar plaats. Het oude centrum in Thorn was toen verrijkt met een openluchttheater, dat in mei van elk jaar in een speciaal hiervoor geprepareerde ruimte werd opgebouwd en in oktober werd ontmanteld.

Beschrijving van huidige situatie

Bij verkoop in 2017 van de omliggende panden van het openluchttheater, de Hofferkeukens en Pottenhuisjes, is de afspraak gemaakt dat de nieuwe eigenaren en de gemeente samen komen tot de oprichting van een stichting.
Vanaf 1 januari 2020 gaat deze stichting zich bezighouden met de programmering en exploitatie van het openluchttheater. Concreet betekent dit dat een aantal taken en verantwoordelijkheden rondom de “dagelijkse gang van zaken“ vanaf 1 januari 2020 worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De bestaande buitenberging en overkapping naast de zeilsculptuur hebben in 2020 een nieuwe invulling; er zijn kleedruimtes en toiletfaciliteiten gerealiseerd. Deze voorzieningen dienen ter ondersteuning van het openluchttheater.

Bestuur

Het bestuur heeft bij oprichting de volgende samenstelling:

Peter Bokken, voorzitter
Wilma van Dommelen, secretaris
Bert Zeegers, penningmeester
Els Breukers-Biermans, bestuurslid
Riëtte van Delft, bestuurslid
Peter Steijvers, bestuurslid

Er is geen sprake van een directie binnen de stichting. De bestuursleden zijn evenwaardig aan elkaar en voeren hun taken uit in samenwerking met vrijwilligers.

Missie

OpenluchtTheater Thorn brengt jong en oud uit Thorn en Midden-Limburg in contact met podiumkunsten in de ruimste zin van het woord. Openluchttheater Thorn verbindt de aanbieders van cultuur en kunst met degenen die daarvan genieten. Cultureel bewustzijn is het cement van de samenleving, het draagt bij aan de vorming van onze persoonlijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat ook kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen. Openluchttheater Thorn maakt zich sterk voor kunst en cultuur vanuit de overtuiging dat meedoen aan -en genieten van- kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt, verwondert, verankert en altijd verbindt.

Visie

Stichting Openluchttheater Thorn wil een podium bieden aan alle podiumkunsten, in de ruimste zin van het woord. Het moet een plek worden waar een breed publiek culturele, maatschappelijke en educatieve programma’s kan bijwonen. De stichting biedt een gevarieerd scala van kwalitatief goede activiteiten waarbij de samenwerking wordt gezocht met partijen in het culturele en maatschappelijke veld.

Doel

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, programmeren en/of organiseren van educatieve, kunstzinnige en culturele evenementen en activiteiten in de breedste zin van het woord, om daarmee een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen aan verschillende cultuuruitingen. De stichting houdt hierbij rekening met jaarlijks terug komende activiteiten en evenementen van de Thorner gemeenschap.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen en andere uitingen van culturele en artistieke aard in het Openluchttheater Thorn.

Thorner verenigingen

Elke uitvoerende Thorner vereniging/stichting krijgt één hele dag de beschikking over het OTT ten behoeve van het uitvoeren van een of meerdere uitvoeringen op dezelfde dag.

Op zaterdag en zondag dient de geplande uitvoering te vallen in de periode vóór 15 mei en ná 1 september van het seizoensjaar.

Op maandag tot en met vrijdag kan de geplande datum vallen in de  periode van 1 mei tot 15 september van het seizoensjaar.

Entreeheffing

De stichting hanteert klantvriendelijke entreeprijzen. De opbrengst komt ten goede aan de stichting. De uitvoerenden ontvangen een uitkoopsom voor de door hen geleverde prestatie.

Voor kinderen tot 13 jaar is de toegang gratis.

Beheer van de opstallen

De stichting beheert de opstallen, inhoudende het verrichten van klein onderhoud en schoonmaak.

Vrijwilligers

Het werk wordt geheel door vrijwilligers gedaan die daarvoor eventueel een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De manier waarop de stichting geld werft en besteedt

De stichting werft als volgt gelden:

 • Entreegelden tijdens voorstellingen
 • Donateurs, vrienden en fondsen
 • Bijdragen

Alle inkomsten worden aangewend om het jaarlijks programma te bekostigen en het openluchttheater te beheren.
Het bestuur van de stichting wil wel een financiële buffer opbouwen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

 • bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 • bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
 • subsidies en sponsorgelden;
 • erfrechtelijke verkrijgingen en giften;
 • opbrengsten van activiteiten van de stichting;
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
 • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
 • alle andere inkomsten en baten;

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Huidige situatie

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen.

Besteding van het vermogen van de stichting

Dit is voor de stichting niet van toepassing, want vermogen ontbreekt.

Thorn, 25 mei 2023