Huisregels

Huisregels voor bezoekers

 • Bij het bezoeken van het theater gaat men akkoord met de huisregels.
 • Bij het niet nakomen van de huisregels kan de toegang ontzegd worden.
 • Veroorzakers van schade zijn persoonlijk aansprakelijk.
 • Aanwijzingen van personeel of daarvoor bevoegde personen dienen altijd strikt te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan eigen voedsel en/of drank mee te brengen.
 • Het is niet toegestaan drank en/of flesjes, glazen en dergelijke naar buiten het theater te nemen.
 • In het theater mag niet gerookt worden.
 • Professionele opnameapparatuur mag alleen na uitdrukkelijke toestemming meegenomen en gebruikt worden.
 • Mobiele telefoon en andere communicatieapparatuur dienen tijdens de voorstelling op stil te worden gezet of uitgeschakeld.
 • Het theater stelt bij alle voorstellingen zitkussens ter beschikking.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het theater. Hulp- en geleidehonden hebben wel toegang.
 • Bij dronkenschap, agressie, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteiten volgt onmiddellijke verwijdering uit het theater.
 • Het is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke toestemming, folders/stickers of andere promotionele artikelen uit te delen in en rondom het theater.
 • Fietsen mogen op het hele terrein niet geparkeerd worden vanaf een uur voor de voorstelling tot aan het einde van het programma, inclusief een eventuele nazit.
 • Auto’s en vrachtwagens mogen alleen op het terrein om te laden en te lossen en dienen minimaal een uur voor de voorstelling verwijderd te zijn.
 • De organisatie, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers binnen of buiten het theater kunnen ondervinden. Betreden is geheel op eigen risico.

Zitplaatsen

 • De zitplaatsen zijn niet genummerd. Ieder zoekt een plaats op de banken van de tribune.
 • Vanaf elke plek is er goed zicht en gehoor op het speelvlak.
 • Zorg dat u minimaal 10 minuten vóór aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. placering.

Openingstijden

 • De kassa van het Openluchttheater is in principe een half uur voor aanvang van de voorstelling geopend.
 • Het theaterterras is in de pauze en vóór en na de voorstelling geopend.

Weersverwachting

 • De voorstellingen gaan in principe altijd door.
 • Bij lichte regen worden poncho’s uitgedeeld.
 • Uitgeklapte paraplu’s en parasols zijn tijdens een voorstelling niet toegestaan.
 • Als het stevig regent of onweert, wordt gezocht naar een vervangende locatie, indien mogelijk.

Verhindering

 • Bij verhindering kunt u wellicht een ander blij maken met uw gereserveerde kaart. We nemen geen gekochte kaarten retour.

Privacy

 • Stichting Openluchttheater Thorn hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet alles om uw privacy te beschermen. We houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Iedereen die het Openluchttheater betreedt, geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar de bezoeker in of op zal voorkomen. De organisatie kan dit materiaal publiceren t.b.v. verschillende doeleinden.

Coronamaatregelen

 • Zolang van overheidswege maatregelen gelden om de pandemie in te dammen, geldt naast dit document het speciale Coronaprotocol
 • Daar waar de huisregels en het coronaprotocol tegenstrijdige informatie geven gaan de regels van het coronaprotocol voor.

Slotbepaling

 • In alle gevallen waarin de huisregels of het coronaprotocol niet voorzien, beslist (het verantwoordelijke lid van) het bestuur van het Openluchttheater Thorn