Privacyverklaring

Stichting Openluchttheater Thorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Openluchttheater Thorn verwerkt uw persoonsgegevens als – en voor zover – u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Openluchttheater Thorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het versturen van uw tickets
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afspraken uit te kunnen voeren
 • Het bijhouden van registers van artiesten en abonnees op de nieuwsbrief
 • U de Nieuwsbrief toe te kunnen sturen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Openluchttheater Thorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel een wettelijke bewaarplicht geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Openluchttheater Thorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben relaties met Mailchimp (voor het verzenden van nieuwsbrieven) en Eventix (voor de verkoop van tickets) die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Openluchttheater Thorn gebruikt uitsluitend functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Openluchttheater Thorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@OpenluchtTheaterThorn.nl We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Openluchttheater Thorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Openluchttheater Thorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@OpenluchtTheaterThorn.nl